آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک استاد منتی پور
 
 
_____________________________
 
آزمایشگاه شیمی استاد اسدی
 
 
_________________________
 
آزمایشگاه زیست استاد حسنی نژاد