دوازدهم ریاضی و تجربی
 
فیزیک استاد یارمحمدی
 
همایش 13
 
همایش 14
 
همایش 15
 
همایش 16
 
همایش 17
 
همایش 18
 
همایش 19
 
همایش 20
سینتیک ( ویژه ریاضی )
 
همایش 21
 
________________________
 
ریاضی استاد اشرفی
 
همایش 13
 
همایش 14
 
همایش 15
 
همایش 16
 
همایش 17
 
همایش 18
 
همایش 19
 
همایش 20
 
iهمایش 21
 
همایش 22
 
________________________
 
هندسه وگسسته استاد ترکمن
 
همایش 13
 
همایش 14
 
همایش 15
 
همایش 16
 
همایش 17
 
همایش 18
 
همایش 19
 
همایش 20
 
همایش 21
 
همایش 22
 
همایش 23
________________________
زیست دکتر اکبرپور
 
همایش 13
 
همایش 14
 
همایش 15
 
همایش 16
 
همایش 17
 
همایش 18
 
همایش 19
 
همایش 20
 
همایش 21
 
همایش 22
 
همایش 23
 
همایش 24
 
______________________
 
شیمی استاد بهبودی
 
همایش 13
 
همایش 14
 
همایش 15
 
همایش 16
 
همایش 17
 
همایش 18
 
همایش 19
 
همایش 20
 
همایش 21
 
همایش 22
 
 
 

دوازدهم انسانی