ریاضی و تجربی
 
فیزیک استاد یارمحمدی
 
هفته اول / شنبه نهم مهرماه 1401
 
هفته دوم / شنبه 16مهر1401
 
هفته سوم / شنبه 23مهر1401
 
هفته چهارم / شنبه 30مهر1401
 
هفته پنجم / شنبه 7 آبان 1401
 
هفته ششم / شنبه 14 آبان 1401
 
هفته هفتم / شنبه 21 آبان 1401
 
هفته هشتم / شنبه 28 آبان 1401
 
هفته نهم / شنبه 5 آذر 1401
 
هفته دهم / شنبه 12 آذر 1401
 
هفته 11 / شنبه 19 آذر 1401
 
هفته 12 / شنبه 26 آذر 1401
 
_________________________________
 
ریاضی استاد اشرفی
 
هفته اول / یکشنبه دهم مهرماه 1401
 
هفته دوم / یکشنبه 17مهر1401
 
هفته سوم / یکشنبه 24مهر1401
 
هفته چهارم / یکشنبه 1 آبان 1401
 
هفته پنجم / یکشنبه 8 آبان 1401
 
هفته ششم / یکشنبه 15 آبان 1401
 
هفته هفتم / یکشنبه 22 آبان 1401
 
هفته هشتم / یکشنبه 28 آبان 1401
 
هفته نهم / یکشنبه 6 آذر 1401
 
هفته دهم / یکشنبه 13 آذر 1401
 
هفته یازدهم / یکشنبه 20 آذر 1401
 
هفته 12 / یکشنبه 27 آذر 1401
 
_________________________________
 
ریاضی پایه استاد اشرفی
 
هفته اول / پنجشنبه 21مهر1401
هفته پنجم / پنج شنبه 12 آبان 1401
هفته ششم / پنج شنبه 19 آبان 1401
_________________________________
 
زیست شناسی استاد اکبرپور
 
هفته اول / دوشنبه 11 مهر1401
 
هفته دوم / دوشنبه 18مهر1401
 
هفته سوم / دوشنبه 25مهر1401
 
هفته چهارم / دوشنبه 2 آبان 1401
 
هفته پنجم / دوشنبه 9 آبان 1401
 
هفته ششم / دوشنبه 16 آبان 1401
 
هفته هفتم / دوشنبه 23 آبان 1401
 
هفته نهم / دوشنبه 7 آذر 1401
 
هفته دهم / دوشنبه 14 اذر1401
 
هفته یازدهم / دوشنبه 21 آذر 1401
_________________________________
 
زیست شناسی پایه استاد اکبرپور
 
هفته اول / پنجشنبه 21مهر1401
 هفته پنجم/پنجشنبه 12 آبان 1401
هفته ششم/پنجشنبه 19 آبان 1401
 
_________________________________
 
 
هندسه گسسته استاد ترکمن
 
هفته اول / دوشنبه 11مهر1401
 
هفته دوم / دوشنبه 18مهر 1401
 
هفته سوم / دوشنبه 25مهر1401
 
هفته چهارم / دوشنبه 2 آبان 1401
 
هفته پنجم / دوشنبه 9 آبان 1401
 
هفته ششم / دوشنبه 16 آبان 1401
 
هفته هفتم / دوشنبه 23 آبان 1401
 
هفته نهم / دوشنبه 7 آذر 1401
 
هفته دهم / دوشنبه 14 آذر 1409
 
هفته 11 / دوشنبه 21 آذر 1401
 
هفته 12 / دوشنبه 28 آذر 1401
_________________________________
 
هندسه آمار ( پایه )استاد ترکمن
 
هفته اول / پنجشنبه 21مهر1401
 هفته پنجم/پنجشنبه 12 آبان 1401
_________________________________
 
شیمی استاد بهبودی
 
هفته اول / سه شنبه 12مهر1401
 
هفته دوم / سه شنبه 19مهر1401
 
هفته سوم / سه شنبه 26مهر1401
 
هفته چهارم / سه شنبه 3 آبان 1401
 
هفته پنجم / سه شنبه 10 آبان 1401
 
هفته ششم / سه شنبه 17 آبان 1401
 
هفته هفتم / سه شنبه 24 آبان 1401
 
هفته هشتم / سه شنبه 1 آذر 1401
 
هفته نهم / سه شنبه 8 آذر 1401
 
هفته دهم / سه شنبه 15 آذر 1401
 
هفته 11 / سه شنبه 22 آذر1401
 
هفته 12 / سه شنبه 29 آذر 1401
_________________________________
 
شیمی پایه استاد رحیمی
 
هفته اول / پنجشنبه 21مهر1401
هفته پنجم/پنجشنبه 12 آبان 1401
هفته ششم/پنجشنبه 19 آبان 1401
 
 
 

انسانی

فنون استاد کوهی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عربی استاد جال
 
 
 
 
 
 
 
ریاضی استاد کربلایی
 
هفته اول شنبه نهم مهرماه 1401
 
هفته دوم / شنبه 16مهر1401
 
هفته سوم / شنبه 23مهر1401
 
هفته چهارم / شنبه 30مهر1401
احتمال ( فضای نمونه ای )
احتمال ( پیشامد تصادفی )
 
هفته پنجم / شنبه 7 آبان 1401
 
هفته هفتم / شنبه 21 آبان 1401 ( ریاضی پایه دهم انسانی )
 
هفته هشتم / شنبه 28 آبان 1401 ( ریاضی پایه دهم انسانی)
 
هفته نهم / شنبه 5 آذر 1401 ( ریاضی پایه دهم انسانی )
 
هفته دهم / شنبه 12 آذر 1401 ( ریاضی پایه )
 
هفته 11 / شنبه 19 آذر 1401
 
هفته 12 / شنبه 26 آذر 1401
 
__________________________
 
زبان خارجی استاد شکوری
 
هفته اول / سه شنبه 12مهر1401
 
هفته دوم / سه شنبه 19مهر1401
 
هفته سوم / سه شنبه 26مهر1401
 
هفته چهارم / سه شنبه 3 آبان 1401
 
هفته پنجم / سه شنبه 10 آبان 1401
 
هفته ششم / سه شنبه 17 آبان 1401
 
هفته هفتم / سه شنبه 24 آبان 1401
 
هفته هشتم / سه شنبه 1 آذر 1401
 
هفته نهم / سه شنبه 8 آذر 1401
 
هفته دهم / سه شنبه 15 آذر 1401
 
هفته 11 / سه شنبه 22 آذر 1401
 
هفته 12 / سه شنبه 29 آذر 1401