یازدهم ریاضی و تجربی
 
____________________
 
آمار و احتمال
استاد داورزنی
 
هفته 1
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 
هفته 6
 
 
 
 
هفته 7
 
هفته 8
 
هفته 9
 
____________________
 
زیست 
استاد عالمی
 
هفته 1
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 
هفته 6
 
هفته 7
 
هفته 8
 
هفته 9
 
____________________
 
هندسه
استاد یوسفی
 
هفته 1
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 
هفته 6
 
 
هفته 7
 
هفته 8
 
هفته 9
____________________
 
ریاضی
استاد افخمی
 
هفته 1
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 
هفته 6
 
هفته 7
 
هفته 8
 
هفته 9
 
____________________
 
فیزیک
استاد برزویی
 
هفته 1
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 
هفته 6
 
هفته 7
 
هفته 8
 
هفته 9
___________________
 
شیمی
استاد مقدسی
 
هفته 2
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 
هفته 6
 
هفته 7
 
هفته 8
 
هفته 9
 
___________________
 
 
 
 

یازدهم انسانی

 
_________________
 
ریاضیات
استاد کربلایی
 
هفته 1
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 
هفته 6
 
هفته 7
 
هفته 8
 
هفته 9
 
_________________
 
عربی
استاد نهضت
 
هفته 1
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 
هفته 6
 
هفته 7
 
هفته 8
 
_________________
 
فنون
استاد شهریاری
 
هفته 1
 
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 
هفته 6
 
هفته 7
 
هفته 8
 
هفته 9
________________